SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
          Trang chủ | Đăng nhập | Góp ý      
Danh Mục
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng TBT
0236.3638.777
Chat Skype
Quảng cáo
Các phòng và đơn vị trực thuộc

 

1. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng

a. Chức năng

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ

 

- Nghiên cứu, xây dựng trình lãnh đạo Chi cục để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương;

- Nghiên cứu, xây dựng trình lãnh đạo Chi cục để trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; tổ chức phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục tổ chức thực hiện(bỏ) phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 - Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong công tác tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trình các cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trình các cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của phòng (tuần, tháng, năm,...) theo quy định của Chi cục và của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.


 

 

2. Phòng Quản lý Đo lường

a. Chức năng

Phòng Quản lý Đo lường là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, xây dựng trình lãnh đạo Chi cục để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương;

- Nghiên cứu, xây dựng trình lãnh đạo Chi cục để trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động đo lường tại địa phương;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; tổ chức phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường trên địa bàn;

- Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của phòng (tuần, tháng, năm,...) theo quy định của Chi cục và của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.


 

 

3. Phòng TBT (Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại)

a. Chức năng

Phòng Phòng TBT (Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại) là phòng chuyên môn chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; thực hiện chức năng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong phạm vi địa phương; chịu sự điều phối của văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác theo quy định của Quy chế Tổ chức và hoạt động của mạng lưới Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, được ban hành kèm theo Quyết định số 144/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Nhiệm vụ

* Nhiệm vụ thông báo cho văn phòng TBT Việt Nam:

- Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của địa phương có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO;

- Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành;

- Thông báo cho văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định thoả thuận song phương, đa phương do UBND thành phố ký theo thẩm quyền liên quan đến các văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của địa phương, về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hoá cấp tỉnh đối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn;

* Nhiệm vụ hỏi đáp:

- Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có yêu cầu chuyển đến từ văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các bên quan tâm tại địa phương về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO;

- Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên quan tâm trong nước: chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi đang có khả năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam;

- Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam;

-  Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với cơ quan quản lý trực tiếp nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả;

- Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.


 

 

4. Phòng Hành chính – Tổng hợp

a. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp là phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp, chỉ đạo, điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch làm việc của Chi cục và thực hiện công tác quản trị hành chính, kế toán - tài vụ, tổ chức cán bộ, tổng hợp và xây dựng kế hoạch của cơ quan.

b. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Chi cục trưởng nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương; (có thể trùng với các phòng chuyên môn, nên chăng?)

- Tham mưu cho Chi cục trưởng xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Chi cục (tuần, tháng, quý, năm, …) lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Chi cục và của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Giúp Chi cục trưởng quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ cơ quan, tiếp nhận và trả lại hồ sơ cho khách hàng;

- Tổ chức công tác hợp tác, thi đua khen thưởng và các công việc hành chính khác;                                                 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.


 

 

5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: hỗ trợ thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, an toàn bức xạ trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Thực hiện tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thực hiện dịch vụ về đào tạo, tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

 


Tệp tin đính kèm


 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng thành phố Đà Nẵng | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | hàng rào kỹ thuật | tbtdanang | Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Đà Nẵng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại | |
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Đường Đoàn Nguyễn Thục, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Email: ltdc@danang.gov.vn
Điện thoại: 0511.3638777, 0511.3638775, 0511.3638772
Copyright 2016 - Developed by Viet Truc Tuyen